Obchodní podmínky

obchodní společnosti DOPPLER CZ, spol. s.r.o. se sídlem Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny

identifikační číslo: 16190963, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10446

pro prodej zboží prostřednictvím on-line


 1. Úvodní ustanovení a úvodní upozornění
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy, výměna
 6. Příprava a dodání zboží
 7. Odpovědnost za vady, záruka, servis
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Doručování
 11. Řešení sporů, pravidla vyřizování stížností
 12. Závěrečná ustanovení

Úvodní ustanovení a úvodní upozornění

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DOPPLER CZ, spol. s r. o., se sídlem Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, identifikační číslo: 16190963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10446 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.doppler.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.doppler.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Prodávající upozorňuje, že neověřuje, zda recenze a doporučení týkající se nabízeného zboží na webových stránkách podané od spotřebitele, takový spotřebitel skutečně koupil nebo skutečně použil. Prodávající přijal opatření, že přijímá podněty o falešných referencích nebo doporučeních; takové obdržené podněty vyhodnotí a pokud bude mít podezření na to, že recenze či doporučení podané spotřebitelem jsou falešné, takové reference či doporučení vymaže a nebude je dále zveřejňovat. Podněty na falešné recenze a doporučení jsou přijímány jako stížnosti dle čl. 11.4 těchto obchodních podmínek.

1.7. Prodávající upozorňuje kupující, že v případě, že poskytuje na zboží slevu, je prodejní cena, která je uváděná na webových stránkách jako původní (tedy cena před slevou), nejnižší cena zboží nejméně za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, popř. od okamžiku, kdy začal prodávající zboží nabízet, resp. od doby před prvním poskytnutím slevy, zvyšoval-li prodávající slevu postupně (vše ve smyslu §12a zákona na ochranu spotřebitele); uvedené v předchozí větě se nepoužije na zboží podléhající rychlé zkáze a pro zboží s krátkou dobou spotřeby.

Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •           objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového  rozhraní obchodu),
 •           způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 •           informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ (tedy ve smyslu §1826a odst. 2 občanského zákoníku, že se zavazuje nabídnuté zboží objednat a zaplatit). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č.  2112448677/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank, pobočka České Budějovice (dále jen „účet prodávajícího“)

Online bezhotovostní platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakt na provozovatele platební brány

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží ke kupujícímu.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Zálohovou fakturu vystaví prodávající kupujícímu před odesláním zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Originál daňového dokladu – faktury obdrží kupující společně s objednaným zbožím.

Zrušení objednávky, odstoupení od kupní smlouvy, výměna

5.1. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel (fyzická osoba-nepodnikatel) odstoupit od smlouvy do 14  dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. . Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel (fyzická osoba-nepodnikatel) v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Kupující  odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.2. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu prokazatelně musí ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě odeslat písemně nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@doppler.cz nebo předá ve 14  denní lhůtě od převzetí. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu a bez  známek opotřebení a poškození.

5.6. Pro vrácení zboží prosím využijte elektronický formulář, který naleznete ZDE. Po vyplnění formuláře je v systému možné též objednat přepravu zboží k nám za výhodné ceny (netýká se nadrozměrných zásilek - balíky nad 2m délky, palety).

5.7. Pokud se jedná o zboží větších rozměrů, může prodávající přepravu na žádost zákazníka objednat. Cena přepravného následně bude promítnuta do opravného daňového dokladu.

Orientační ceník přepravy naleznete zde.

5.8. Při vrácení zboží je kupující povinen uvést zboží do původního stavu; v opačném případě nemá nárok na vrácení plné kupní ceny vráceného zboží. Kupující je povinen zboží pečlivě zabalit, ideálně do původního obalu, tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené přepravcem při vrácení zboží.

5.9. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy: Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

5.10. Zboží může kupující vrátit na vzorkové prodejně prodávajícího v Trhových Svinech nebo zaslat spolu s vyplněným formulářem odstoupení od smlouvy formulář zde na naši adresu:

Doppler CZ spol.s.r.o.

Trocnovská 70

37401 Trhové Sviny

5.11. Kupující je v případě vrácení zboží povinen uvést zboží pokud možno do původního stavu, aby předešel snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží si hradí a organizuje cestu k prodejci zákazník.

5.12. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečných odkladů nejpozději do 14 dnů od účinného odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne sám. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 1% (slovy: jedno procento) z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno, za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.13. Po vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.14. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů (účelně vynaložených) na dodání kupujícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinného odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

5.15. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.10 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.16. Kupující spotřebitel je oprávněn ve 14denní lhůtě  vrátit prodávajícímu i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.

5.17. Kupující může odstoupit prostřednictvím vyplněním a odesláním vozového formuláře pro odstoupení od smlouvy: formulář pro odstoupení.

 

5.18. Pokud si kupující přeje nepoužité zboží z důvodu nevhodného výběru vyměnit za jiné, prosím využijte elektronický formulář, který naleznete ZDE. Uveďte do poznámek, jaké zboží si přejete zaslat na výměnu. Upozorňujeme, že i když kupujícímu nebude svědčit právo na výměnu, budeme se snažit mu podle situace vyhovět.

5.19. V případě potvrzení výměny ze strany prodávajícího je kupující povinen původní zboží uvést do původního stavu a následně jej pečlivě zabalit, ideálně do původního obalu, tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené přepravcem při vrácení zboží.

5.20. V případě potvrzení výměny ze strany prodávajícího podle volby kupujícího:

a) kupující vyměňované zboží odešle na vlastní náklady libovolnou přepravní společností na naši adresu, jakmile jej obdržíme, bude vám odesláno zboží nové. Účtována bude pouze přeprava nového zboží dle ceníku přepravy, který naleznete zde.

b) Výměnu pro kupujícího zajistí prodávající skrze přepravní společnost na náklad kupujícího. Přepravce přiveze zboží nové, a převezme pečlivě zabalené původní zboží. Za stav zboží předaného přepravní společnosti a jeho případná poškození způsobená přepravcem nese odpovědnost kupující. Ceník přepravného naleznete zde.

Příprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč vč. DPH (slovy: dvě stě korun českých) za každý započatý kalendářní den a zároveň je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží. V případě, že je zásilka viditelně poškozená, zboží nemá kupující převzít a na předávací formulář má povinnost uvést, že jej nepřebral z důvodu poškozeného zboží. Na pozdější reklamace výrobku, které byly způsobeny dopravou, nebude brán zřetel.  

Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, nebo písemně, telefonicky či emailem. Na dané provozovně je poskytován poprodejní servis.

7.6       Prodávající poskytuje kupujícím  na prodané zboží záruku v délce a rozsahu podle této tabulky a následujících dále uvedených podmínek:

tabulka záruka

 7.7 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 •          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 •          bezplatné odstranění vady opravou;
 •          přiměřenou slevu z kupní ceny,
 •          vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.9 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.10 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.11 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

7.12 Kupující nemá právo na reklamaci ani práva z odpovědnosti za vady zboží koupeného jako poškozené, a to pro ty vady, kvůli kterým bylo dané zboží zlevněno. Pokud bylo zboží prodané jako zboží použité, vztahuje se na něj záruka jako na zboží použité dle občanského zákoníku.

Podmínky pro přijetí reklamace

7.13. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.            

Kupující má uplatnit reklamaci na základě tohoto formuláře:  Reklamační formulář

7.14 Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

7.15 Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.16 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy prodávajícímu dojde projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. V případě, že zboží nebude dostatečně chráněno a poškodí se přepravou, nenese dodavatel náklady spojené s tímto poškozením.

7.17 Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

7.18 Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

7.19 Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

7.20 Odmítne-li prodávající neoprávněně odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.21 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

7.22 Prodávající informuje o vyřízení reklamace kupujícího mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.23 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů (doprava nejlevnějším způsobem).

7.24. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 •          mechanickým poškozením Zboží
 •          zásahy do zboží, živelnou katastrofou,
 •  
 •          nesprávným užíváním,
 •          užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 •          užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 •          prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 •          prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje rovněž na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, pís. n) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 •          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 •          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo           likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně               závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto             ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 •          v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou                 může být zajištěna certifikátem,
 •          v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 •          v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě               osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty             deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních                   služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Řešení sporů

11.1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

11.3. Uvedené postupy nejsou mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

11.4. V případě stížnosti nechť se zákazník obrátí na prodávajícího písemně dopisem na adresu sídla nebo mailem; prodávající bude na stížnost reagovat po jejím prověření bez zbytečného odkladu. Kupující je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru ve smyslu §1820, odst. 1, pís. s) občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny, adresa elektronické pošty prodejna@doppler.cz, telefon 386301633.


 • Zahradní nábytek

  Vyberte si z ucelené nabídky sortimentu zahradního nábytku.

  Detail
  Zahradní nábytek
 • Polstry a sedáky

  Široká nabídka polstrů a sedáků na zahradní nábytek.

  Detail
  Polstry a sedáky
 • Slunečníky

  Naše slunečníky se vyznačují vysokou odolností a životností.

  Detail
  Slunečníky
 • Deštníky

  Vyberte si deštník z nepřeberného množství velikostí a barev.

  Detail
  Deštníky